FLAVAMED 15 MG/5 ML PERORÁLNÍ ROZTOK POR SOL 1X100ML/300MG

Kód: 2979061 Produktové číslo: 4013054020340 SUKL: 0203229 ATC skupina: R05CB06 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli
sirup k odkašlávání

Žádné hodnocení.
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
80 Kč , plus doprava
 

FLAVAMED 15 MG/5 ML PERORÁLNÍ ROZTOK POR SOL 1X100ML/300MG

1/5
sp. zn. sukls223864/2013
Příbalová informace: informace pro pacienta
Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok 
Pro děti od 2 let, dospívající a dospělé
Léčivá látka: Ambroxoli hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého  lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové  informaci.
- Pokud se do 4–5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok užívat
3. Jak se Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok a k čemu se používá
Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok obsahuje léčivou látku ambroxol-hydrochlorid a patří do  skupiny léků proti kašli a nachlazení, mukolytik. Ambroxol-hydrochlorid se používá k léčbě  produktivního kašle souvisejícího s onemocněním plic a průdušek. Flavamed 15 mg/5 ml perorální  roztok je určen dětem od 2 let, dospívajícím a dospělým.
Hlen se působením přípravku Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok stává tekutější a lze jej snadněji  vykašlat.
Pokud se do 4–5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok užívat
Neužívejte Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok
- jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).
Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok nesmí užívat děti mladší dvou let.
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok se poraďte se svým lékařem  nebo lékárníkem:
– Pokud se u Vás v minulosti objevily velmi závažné reakce přecitlivělosti kůže (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom).
Stevens-Johnsonův syndrom je onemocnění, u kterého je vysoká horečka a vyrážka s puchýři na kůži a sliznicích.2/5
Život ohrožující Lyellův syndrom je také znám jako syndrom opařené kůže. Příznakem tohoto onemocnění je závažný výsev puchýřů na kůži podobný popáleninám.
Pokud si tedy všimnete změn na kůži nebo sliznicích, musíte ihned přestat Flavamed 15 mg/5 ml  perorální roztok užívat. Bez prodlení navštivte lékaře!
- pokud máte porušené funkce ledvin nebo závažné jaterní onemocnění. V takovém případě musíte  Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok užívat obzvlášť opatrně (tzn. delší intervaly mezi dávkami  nebo snížená dávka – zeptejte se na to svého lékaře). Při závažném poškození funkcí ledvin může  docházet k hromadění rozpadových produktů léčivé látky přípravku Flavamed 15 mg/5 ml  perorální roztok;
- pokud máte vzácné onemocnění průdušek se zvýšenou tvorbou hlenu (např. primární ciliární dyskinezi). V takovém případě není hlen transportován z plic ven. Za těchto okolností užívejte 
Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok pouze pod dohledem lékaře
- pokud trpíte nesnášenlivostí histaminu. V takovém případě byste se měl(a) vyhnout  dlouhodobé léčbě, protože léčivá látka přípravku Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok ovlivňuje metabolismus histaminu a může vyvolat příznaky nesnášenlivosti (např. horečku, rýmu, svědění). 
- pokud jste někdy v minulosti mě l(a) peptický vřed, měl(a) byste se poradit se svým lékařem, jak 
Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok užívat, protože mukolytika mohou narušit žaludeční  slizniční bariéru. Před užitím přípravku Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok se poraďte se svým  lékařem.
Děti
Přetrvávající a znovu se vracející kašel u dětí ve věku 2–4 roky vyžaduje vyšetření lékařem před zahájením léčby.
Další léčivé přípravky a Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné  době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat. 

Přípravky potlačující kašel (antitusika)
Během užívání přípravku Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok byste neměl(a) užívat žádné přípravky potlačující kašlací reflex (tzv.antitusika). Kašlací reflex je důležitý pro vykašlání  zkapalněného hlenu a tím pro jeho odstranění z plic.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte  se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok užívejte během těhotenství a kojení pouze na výslovný pokyn svého lékaře!
V současnosti nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti z období těhotenství a kojení u lidí. U zvířat však bylo pozorováno, že léčivá látka přípravku Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok přechází do 
mateřského mléka.
Ze studií na zvířatech nevyplývá škodlivý vliv ambroxolu na plodnost.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
K dispozici nejsou žádné důkazy o vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Studie hodnotící vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly provedeny.3/5
Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok obsahuje sorbitol
Pokud Vám Váš lékař oznámil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užitím 
tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.
Jedna odměrná lžička s 5 ml roztoku k vnitřnímu užití obsahuje 1,75 g sorbitolu (= 0,15 chlebové jednotky). Sorbitol může mít mírný projímavý účinek. Kalorická hodnota je 2,6 kcal/g sorbitolu.
3. Jak se Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Následující informace platí, pokud Vám Váš lékař nepředepsal užívat Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok jinak. Dodržujte, prosím, pokyny k užívání, jinak přípravek Flavamed 15 mg/5 ml perorální 
roztok nebude moci účinkovat správně!
Doporučená dávka je:
Děti ve věku 2 až 5 let:
½ odměrné lžičky s 2,5 ml perorálního roztoku 3krát denně (což odpovídá 3 x 7,5 mg ambroxol-hydrochloridu = 22,5 mg ambroxol-hydrochloridu/den).
Děti ve věku 6 až 12 let:
1 odměrná lžička s 5 ml perorálního roztoku 2–3krát denně
(což odpovídá 2–3 x 15 mg ambroxol-hydrochloridu = 30–45 mg ambroxol-hydrochloridu/den).
Dospívající nad 12 let a dospělí:
2 odměrné lžičky s 5 ml perorálního roztoku 3krát denně po dobu prvních 2 až 3 dnů
(což odpovídá 3 x 30 mg ambroxol-hydrochloridu = 90 mg ambroxol-hydrochloridu/den),
poté 2 odměrné lžičky s 5 ml perorálního roztoku 2krát denně
(což odpovídá 2 x 30 mg ambroxol-hydrochloridu = 60 mg ambroxol-hydrochloridu/den).
Poznámka:
U dospělých lze denní dávku zvýšit na 4 odměrné lžičky s 5 ml perorálního roztoku 2krát denně (což odpovídá 2x60 mg ambroxol-hydrochloridu = 120 mg ambroxol-hydrochloridu/den).
Způsob užívání
Perorální podání. Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok užívejte po jídlech pomocí přiložené odměrné lžičky.
Délka užívání
Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok by neměl být užíván bez porady s lékařem déle než 4 až 5 dnů.
Pokud se Vaše potíže po 4 až 5 dnech stále nezlepšují nebo se dokonce zhoršují, měl(a) byste navštívit ihned lékaře!
Máte-li pocit, že účinek přípravku Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok, než jste měl(a)
Doposud nebyly pozorovány žádné příznaky těžké otravy. Přechodně se může objevit neklid a průjem.
Při extrémním předávkování se může vyskytnout zvýšené slinění, říhání, zvracení a pokles krevního tlaku s oběhovými poruchami.
Vyhledejte lékaře. Okamžitá opatření jako vyvolání zvracení nebo použití žaludeční pumpy nejsou za normálních okolností nutná. Takový postup přichází v úvahu pouze při extrémním předávkování.
Doporučuje se léčba dle aktuálních příznaků předávkování.4/5
Jestliže jste zapomněl(a) užít Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok
nebo jste užil(a) příliš nízkou dávku, jednoduše užijte přípravek v předepsané dávce v době dalšího podání.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky
Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob):
- Pocit na zvracení
- Změna chuti
- Necitlivost v ústech a krku (hypestezie)
Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob):
- Zvracení
- Sucho v ústech
- Průjem
- Trávicí potíže (dyspepsie)
- Bolest břicha
- Horečka
Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 osob):
- Vyrážka
- Kopřivka (urticaria)
Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10000 osob):
- Závažné kožní reakce jako Lyellův syndrom a Stevens-Johnsonův syndrom (viz. bod 2 „Upozornění a opatření“)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- Závažné alergické (anafylaktické) reakce až šok
- Otok obličeje (angioedém)
- Svědění a jiná přecitlivělost
- Sucho v krku
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. Jak Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.5/5
Doba použitelnosti po prvním otevření
Otevřenou lahvičku se zbývajícím roztokem musíte zlikvidovat po 6 měsících.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého  lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní  prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok obsahuje
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. 1 ml perorálního roztoku obsahuje ambroxoli
hydrochloridum 3 mg.
Jedna odměrná lžička s 5 ml perorálního roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 15 mg.
Dalšími složkami jsou:
Nekrystalizující sorbitol (E420), kyselina benzoová, glycerol 85%, hyetelóza, malinové aroma, 
čištěná voda.
Jak Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý až slabě nahnědlý roztok s malinovým aroma.
Velikost balení: 100 ml perorálního roztoku
Lahvička ze skla (třídy III) jantarové barvy s pojistným šroubovacím uzávěrem.
Součástí balení je odměrná lžička (5 ml) se stupnicí ¼ a ½. Odměrná lžička je vyrobena z polypropylenu.
Držitel rozhodnutí o registraci
Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo
Výrobce
Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Německo Flavamed Hustensaft 15 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen
Bulharsko Флавамед за деца
Česká republika Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok
Estonsko Flavamed vaarikas
Finsko Flavamed 3 mg/ml oraaliliuos
Maďarsko Flavamed 15 mg/5 ml belsőleges oldat
Lotyšsko Flavamed bērniem 15 mg/5 ml šķīdums iekšķīgai lietošanai
Litva Flavamed 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas
Polsko Ambroxoli hydrochloridum Fontane
Rumunsko Flavamed 15 mg/5 ml soluţie orală
Slovenská republika Flavamed 15 mg/5 ml perorálny roztok
Slovinsko Flavamed 3 mg/ml peroralna raztopina
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.2.2014

 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.