Imazol krémpasta drm. pst.1x30 g

Kód: 7612076354517 Produktové číslo: 7612076354517 SUKL: 0016895 ATC skupina: D01AC01 Popis: Antimykotika pro použití v dermatologii
krém

Žádné hodnocení.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
143 Kč , plus doprava
 

Imazol krémpasta drm. pst.1x30 g

Stránka 1 z 5 sp.zn.: sukls105115/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imazol krémpasta 10 mg/g Kožní pasta

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram pasty obsahuje clotrimazolum 10 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Butylhydroxyanisol (E320) 0,5 mg Cetylstearylalkohol 57,0 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA Kožní pasta. Popis přípravku: bílá neprůhledná pasta charakteristického zápachu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Dermatomykózy, na které má klotrimazol léčebný účinek (dermatomykózy způsobené původci Trichophyton sp., Candida sp. nebo Malassezia furfur), např. plenková dermatitida způsobená kvasinkami.

4.2 Dávkování a způsob podání Imazol krémpasta se nanáší v tenké vrstvě na postižená místa jednou nebo 2krát denně (nejlépe ráno nebo ráno a večer). Většinou je dostačující 0,5 cm pasty na ošetření plochy velikosti dlaně. Imazol krémpasta se aplikuje na kůži v tenké vrstvě a důkladně se rozetře. V případě, že akutní příznaky onemocnění po 7 dnech léčby vymizí, doporučuje se i nadále pokračovat v léčbě minimálně po dobu následujících 3 týdnů, aby se zabránilo reinfekci. V případě plenkové dermatitidy může dojít k zmírnění projevů onemocnění do 3 dnů. Léčba by měla nadále pokračovat po dobu 7 dnů.

4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití  Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic. Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida). Polysorbát 20 může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida). Při prvních příznacích lokální nebo celkové hypersenzitivity nebo lokální iritaci se doporučuje přerušení léčby. Imazol krémpasta se neaplikuje do otevřených ran nebo na sliznice. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Imazol krémpasta redukuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin). V případě, že jsou na postižená místa na kůži použité deodoranty nebo jiné kosmetické výrobky, není možno vyloučit snížení účinnosti léku Imazol krémpasta.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Údaje, které se získaly z velkého počtu gravidních žen, léčených topicky aplikovaným klotrimazolem, neprokázaly nežádoucí účinky na graviditu, nebo na zdraví plodu/novorozence. Studie na zvířatech neprokázaly reprodukční toxicitu klotrimazolu (viz bod 5.3). Absorpce klotrimazolu po topickém podání je nepatrná. Imazol krémpasta se může používat po dobu těhotenství. Kojení Není známo, jestli se klotrimazol vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že je absorpce léčiv po topickém použití téměř zanedbatelná, kojení pravděpodobně nepředstavuje žádné riziko pro dítě. Imazol krémpasta se může používat po dobu laktace. Kojící matky by však neměly používat přípravek Imazol krémpasta přímo v oblasti bradavek.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Přípravek Imazol krémpasta nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky Incidence nežádoucích účinků u pacientů léčených přípravkem Imazol krémpasta je uvedena níže v tabulce. Nežádoucí účinky jsou vykazovány v souladu s MedDRA podle tříd orgánového systému a frekvence. Frekvence nežádoucích účinů je definována takto: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). MedDRA třída orgánového systému Frekvence Nežádoucí účinky Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté místní kožní reakce (zčervenání, pálení a štípání) V případe hypersenzitivity na jednu nebo více složek přípravku se mohou vyskytnout alergické kožní reakce. Obsah butylhydroxyanisolu a cetylstearylalkoholu může u predisponovaných jedinců způsobit hypersenzitivní reakce v podobě podráždění kůže, očí a sliznic (viz bod 4.4.). Obsah polysorbátu 20 může u predisponovaných jedinců způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) (viz bod 4.4.). Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 4.9 Předávkování Nebyly hlášené žádné případy předávkování klotrimazolem. Nejsou známé žádné specifické antidota.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Antimykotika pro lokální aplikaci, imidazolové a triazolové deriváty, ATC kód: D01AC01 Klotrimazol má in vitro i in vivo široké spektrum antimykotického účinku, které zahrnuje dermatofyty, kvasinky a kvasinkové houby, plísně a dimorfní houby. Při vhodných pokusných podmínkách se minimální inhibiční koncentrace (MIC) klotrimazolu pro tyto druhy hub pohybují v rozmezí menším než 0,062-4 (-8) µg/ml substrátu. Klotrimazol působí primárně fungistaticky. Účinek in vitro je omezený na proliferující části hub; spóry hub jsou málo citlivé. Klotrimazol působí na houby mechanismem inhibice syntézy ergosterolu, a vede k strukturálnímu a funkčnímu poškození cytoplazmatické membrány. Údaje o rezistenci jsou příznivé: primárně rezistentní varianty citlivých druhů hub jsou velmi zřídkavé a vznik sekundární rezistence citlivých druhů se za standardních terapeutických podmínek pozoruje jen výjimečně.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetické studie ukázaly, že po dermální a vaginální aplikaci se klotrimazol absorbuje jen velmi málo (< než 2, resp. 3-10 % podané dávky). Z toho vyplývající maximální koncentrace v plazmě byly nižší než 10 ng/ml a nevedly k zaznamenání měřitelných systémových účinků nebo nežádoucích účinků.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Lokální tolerance Při třítýdenním dermálním podávání klotrimazolu králíkům a při vaginálním podávání psům v dávkách do 500 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 3 týdnů byla pozorována dobrá dermální a vaginální lokální tolerance. Klotrimazol neměl primárně dráždivý účinek na kůži ani na sliznici. V rámci posuzování iritačního účinku roztoku klotrimazolu na oko králíků se neobjevily příznaky poškození.

Chronická toxicita Na základě dlouhodobých studií perorální toxicity u potkanů, psů a opic se při nízké systémové expozici po dermální aplikaci neočekávají žádné klinicky významné projevy toxicity. Mutagenní potenciál Genetické toxikologické testy s klotrimazolem neprokázaly biologicky významný mutagenní potenciál dermální aplikace léku Imazol krémpasta. Reprodukční toxicita Studie reprodukční toxicity byly provedené na myších, potkanech a králících při perorálním podání klotrimazolu v dávkach do 200 mg/kg tělesné hmotnosti a na potkanech při vaginálním podání klotrimazolu v dávce 100 mg/kg tělesné hmotnosti. Při vysokých perorálních dávkách klotrimazolu (≥ 100 mg/kg) byla pozorovaná maternální toxicita a letalita vedoucí k sekundárním embryotoxickým účinkům. V jiných případech se embryotoxicita nebo teratogenita nevyskytla. Při léčbě klotrimazolem nebyly pozorované žádné účinky na fertilitu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Fenethylalkohol Butylhydroxyanisol (E320) Oxid titaničitý (E171) Tekutý parafin Oktyldodekanol Cetylstearylalkohol Glycerol-monostearát Polysorbát 20 Dihydrát dinatrium-edetátu Čištěná voda 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti 3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívat déle než 4 týdny od prvního otevření. 6.5 Druh obalu a obsah balení Hliníková tuba s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem, příbalová informace, krabička.

Velikost balení: 30 g

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 46/090/91-S/C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: 13.11.1991 Datum posledního prodloužení registrace: 2.9.2015 10. DATUM REVIZE TEXTU 2.9.2015

Doplňky a související
Čaj Leros Baby Jahůdka 20x2g Čaj Leros Baby Jahůdka 20x2g Kód: 2494301
dětský čaj
45 Kč*
Čaj Leros Baby Spokojené bříško 20n.s. Čaj Leros Baby Spokojené bříško 20n. s. Kód: 3029320
Dětský bylinný čaj.
41 Kč*
Čaj Leros Baby KAŠEL PRŮDUŠKY N.S. Čaj Leros Baby KAŠEL PRŮDUŠKY N. S. Kód: 8594740520208
Vyvážená čajová směs vhodná k ochraně horních cest dýchacích, bez…
40 Kč*
S tímto zbožím kupují
CURAPROX CS 5460 2+1 CURAPROX CS 5460 2+1 Kód: 2746205
šetrný kartáček na zuby
235 Kč*
PARALEN PRO INF. 125MG 20TBL PARALEN PRO INF. 125MG 20TBL Kód: 8594739041318
Tablety určené pro děti,snižují zvýšenou tělesnou teplotu a působí proti…
36 Kč*
Eye q tob.180 Eye q tob.180 Kód: 5060072602019
přírodní preparát s prokázanou účinností pro děti s poruchou…
631 Kč*
Eye q tekutá forma s příchutí vanilky 200 ml Eye q tekutá forma s příchutí vanilky 200 ml Kód: 7640102474489
přírodní preparát s prokázanou účinností pro děti s poruchou…
310 Kč*
Brufen 400 por.tbl.flm.100 tablet Brufen 400 por. tbl. flm.100 tablet Kód: 3125938
Úleva od bolesti BRUFEN 400 potahované tablety ibuprofenum
135 Kč*
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.